Skip to main content
 • Ta ditt första steg mot ditt nya jobb med Jobbpunkten idag

  Välkommen till Jobbpunkten, den kraft som styr dig mot en framgångsrik karriär.
  Vi förstår att vägen till arbetsmarknaden kan vara en komplex resa, och vi är här för att ge dig det stöd och den guidning du behöver för att nå dina mål.

  För att ansluta till Jobbpunkten behöver du först vara registrerad hos Arbetsförmedlingen.
  Arbetsförmedlingen utvärderar sedan din lämplighet för vår tjänst Rusta och Matcha, och när beslutet är klart, ligger det i dina händer att välja den partner som du tror bäst kan hjälpa dig att realisera dina ambitioner.

  Jobbpunkten representerar en dedikerad grupp av professionella handledare som brinner för att vägleda dig genom arbetsmarknadens utmaningar.
  Vårt engagemang sträcker sig över hela spektrumet av arbetslivet, där vi inte bara hjälper dig att hitta din drömanställning utan även stödjer arbetsgivare att knyta samman med kompetent personal.

  Vår handplockade grupp av handledare fokuserar på din unika situation, skräddarsyr stödet efter dina behov och arbetar intensivt för att maximera ditt professionella mål.
  Jobbpunkten sträcker sig bortom det traditionella. Vi erbjuder personlig vägledning från erfarna yrkesmänniskor och strategisk planering tillsammans med dig för att kartlägga vägen mot ditt mål, vare sig det är en givande karriär eller fortsatta studier.
  Tillsammans med din personliga handledare utarbetar du din individuella och unika resa mot arbete eller utbildning.

  Vårt nätverk sträcker sig långt och brett över olika branscher. Företag vänder sig till oss för att hitta framtidens personal och vi bygger dagligen på vårt företagsnätverk för att ge dig exklusiva möjligheter.
  Vi tror på att varje individ är unik och strävar efter att erbjuda dig positioner som inte bara matchar dina färdigheter utan också din passion.

  Sedan vår start 2016 har Jobbpunkten varit en pålitlig partner för dem som söker nya utmaningar på arbetsmarknaden.
  Vi förstår att varje individ har en unik resa, och vi är redo att vara din pålitliga kompass mot professionell framgång.

  De bästa chanserna till arbete finns hos Jobbpunkten!

 • Take your first step towards your new job with Jobbpunkten today.

  Welcome to Jobbpunkten, the force that guides you towards a successful career. We understand that the path to the job market can be a complex journey, and we are here to provide you with the support and guidance you need to reach your goals.

  To connect with Jobbpunkten, you first need to be registered with the Employment Service. The Employment Service will then evaluate your suitability for our Rusta and Matcha service, and once the decision is made, it’s up to you to choose the partner you believe can best help you realize your ambitions.

  Jobbpunkten represents a dedicated group of professional mentors who are passionate about guiding you through the challenges of the job market. Our commitment spans the entire spectrum of working life, where we not only help you find your dream position but also support employers in connecting with competent staff.

  Our handpicked team of mentors focuses on your unique situation, tailoring support to your needs, and working intensively to maximize your professional goals. Jobbpunkten goes beyond the traditional. We offer personal guidance from experienced professionals and strategic planning with you to map out the path to your goal, whether it’s a rewarding career or further studies. Together with your personal mentor, you will develop your individual and unique journey towards work or education.

  Our network extends far and wide across various industries. Companies turn to us to find the workforce of the future, and we continuously expand our corporate network to provide you with exclusive opportunities. We believe that every individual is unique and strive to offer you positions that not only match your skills but also your passion.

  Since our inception in 2016, Jobbpunkten has been a trusted partner for those seeking new challenges in the job market. We understand that every individual has a unique journey, and we are ready to be your reliable compass towards professional success.

  The best opportunities for employment are with Jobbpunkten!

 • خُطّ خُطوتك الأولى نحو وظيفتك الجديدة معنا اليوم

  نحن ندرك أن الطريق إلى سوق العمل قد تكون رحلة معقدة، ونحن هنا لنقدم لكم الدعم والإرشاد الذي تحتاجونه لتحقيق أهدافكم.

  للانضمام إلينا، يجب أن تكونوا مسجلين أولاً في مكتب التشغيل.

  ثم يقوم مكتب التشغيل بتقييم ملاءمتكم للاستفادة من جهودنا، وعندما يتم اتخاذ القرار، يكون من واجبكم اختيار الشريك الذي تعتقدون أنه يمكنه مساعدتكم بشكل أفضل في تحقيق طموحاتكم. 

  تمثل شركتنا مجموعة مكرسة من المرشدين المهنيين المحترفين الذين يسعون لتوجيهكم خلال تحديات سوق العمل.

  تمتد التزاماتنا عبر جميع جوانب الحياة المهنية، حيث لا نساعدكم فقط في العثور على وظيفة الأحلام، بل ندعم أيضًا أصحاب العمل في ربطهم بالعاملين المؤهلين. 
  تركز مجموعتنا المختارة من المرشدين على وضعكم الفريد، وتخصيص الدعم وفقًا لاحتياجاتكم، وتعمل بجد لتحقيق أهدافكم المهنية.

  تتجاوز شركتنا النمطية، نقدم الإرشاد الشخصي من الخبراء الذين لديهم خبرة والتخطيط الاستراتيجي معكم لرسم الطريق نحو هدفكم، سواء كان ذلك في مسار مهني مجزٍ أو الاستمرار في الدراسة.

  بالتعاون مع المرشد الشخصي، ستنتهجون رحلتكم الفردية والفريدة نحو العمل أو التعليم. 
  تمتد شبكتنا بعيدًا وواسعًا عبر مختلف الصناعات. تلجأ الشركات إلينا للعثور على موظفي المستقبل ونبني شبكتنا الشركاتية يوميًا لتقديم فرص حصرية لكم.

  نحن نؤمن بأن كل فرد فريد، ونسعى لتقديم المواقف التي لا تتناسب فقط مع مهاراتكم بل أيضًا مع شغفكم. 

  منذ بدء نشاطنا في عام 2016، كنا شركاء موثوقين لأولئك الذين يبحثون عن تحديات جديدة في سوق العمل.
  نحن ندرك أن كل فرد لديه رحلة فريدة، ونحن على استعداد لتكونوا بوصلتكم الموثوقة نحو النجاح المهني.

  أفضل فرص العمل تنتظركم لدينا

 • Візьміть свій перший крок до нової роботи вже сьогодні з  Jobbpunkten.

  Ласкаво просимо до Jobbpunkten, сили, яка направляє вас до успішної кар’єри. Ми розуміємо, що шлях на ринок праці може бути складним, і ми тут, щоб надати вам підтримку та керівництво, які вам потрібні для досягнення ваших цілей.

  Щоб підключитися до Jobbpunkten, спочатку вам потрібно зареєструватися у Службі зайнятості. Потім Служба зайнятості оцінить вашу придатність для нашої послуги Rusta та Matcha, і коли рішення буде прийняте, це буде в ваших руках вибрати партнера, який, на вашу думку, найкраще допоможе вам реалізувати ваші амбіції.

  Jobbpunkten представляє собою дедалі групу професійних наставників, які палко цікавляться направленням вас через виклики ринку праці. Наше зобов’язання охоплює весь спектр трудового життя, де ми не лише допомагаємо вам знайти свою мрійну посаду, але й підтримуємо роботодавців у зв’язку з компетентним персоналом.

  Наша відібрана команда наставників зосереджена на вашій унікальній ситуації, налаштовує підтримку під ваші потреби і працює інтенсивно для максимізації вашого професійного успіху. Jobbpunkten виходить за рамки традиційного. Ми пропонуємо особисте керівництво від досвідчених професіоналів та стратегічне планування разом з вами, щоб намалювати шлях до вашої мети, чи то успішної кар’єри, чи подальших досліджень. Разом з вашим особистим наставником ви розроблятимете ваш індивідуальний та унікальний шлях до праці або освіти.

  Наша мережа простягається далеко і широко по різних галузях. Компанії звертаються до нас, щоб знайти робочу силу майбутнього, і ми щодня розширюємо нашу корпоративну мережу, щоб забезпечити вам ексклюзивні можливості. Ми вважаємо, що кожна людина унікальна, і прагнемо пропонувати вам позиції, які відповідають не лише вашим навичкам, але й вашій пристрасті.

  З моменту нашого заснування в 2016 році Jobbpunkten був надійним партнером для тих, хто шукає нові виклики на ринку праці. Ми розуміємо, що кожна людина має унікальний шлях, і ми готові бути вашим надійним компасом до професійного успіху.

  Найкращі можливості для працевлаштування є з Jobbpunkten!

 • Uzmite svoj prvi korak ka vašem novom poslu sada uz Jobbpunkten.

  Dobrodošli u Jobbpunkten, silu koja vas vodi ka uspješnoj karijeri. Razumijemo da put ka tržištu rada može biti kompleksan put, i mi smo ovdje da vam pružimo podršku i vođstvo koje vam je potrebno da dostignete svoje ciljeve.

  Da biste se povezali sa Jobbpunktenom, prvo morate biti registrovani kod Arbetsförmedlingen-a. Arbetsförmedlingen zatim procjenjuje vašu prikladnost za našu uslugu Rusta i Matcha, i kada se odluka donese, na vama je da odaberete partnera za koga vjerujete da vam najbolje može pomoći da ostvarite svoje ambicije.

  Jobbpunkten predstavlja posvećenu grupu profesionalnih mentora koji su posvećeni da vas vode kroz izazove tržišta rada. Naše angažovanje se proteže kroz cijeli spektar radnog života, gdje vam ne samo pomažemo da pronađete posao iz snova, već podržavamo poslodavce u povezivanju sa kompetentnim osobljem.

  Naš odabrani tim mentora fokusira se na vašu jedinstvenu situaciju, prilagođavajući podršku vašim potrebama i intenzivno radeći kako bismo maksimizirali vaše profesionalne ciljeve. Jobbpunkten ide dalje od tradicionalnog. Nudimo lično vođenje od iskusnih profesionalaca i strategijsko planiranje sa vama kako bismo mapirali put ka vašem cilju, bilo da je to uspješna karijera ili daljnje studije. Uz vašeg ličnog mentora, razvijat ćete svoje individualno i jedinstveno putovanje prema poslu ili obrazovanju.

  Naša mreža se proteže daleko i široko kroz različite industrije. Kompanije se obraćaju nama kako bi pronašle radnu snagu budućnosti, i mi neprestano proširujemo našu korporativnu mrežu kako bismo vam pružili ekskluzivne mogućnosti. Vjerujemo da je svaka osoba jedinstvena i nastojimo vam ponuditi pozicije koje ne samo da odgovaraju vašim vještinama, već i vašoj strasti.

  Od našeg osnivanja 2016. godine, Jobbpunkten je bio pouzdan partner za one koji traže nove izazove na tržištu rada. Razumijemo da svaka osoba ima jedinstveno putovanje, i spremni smo biti vaš pouzdan kompas ka profesionalnom uspjehu.

  Najbolje prilike za posao su uz Jobbpunkten!

 • Bëni hapin tuaj të parë drejt punës së re me Jobbpunkten sot.

  Mirë se vini në Jobbpunkten, fuqia që ju drejton drejt një karriere të suksesshme.

  Ne kuptojmë se rruga drejt tregut të punës mund të jetë një udhëtim i kompleksuar, dhe ne jemi këtu për të ju ofruar mbështetjen dhe udhëzimin që ju nevojiten për të arritur qëllimet tuaja.

  Për të bashkohur me Jobbpunkten, ju duhet fillimisht të jeni të regjistruar te Shërbimi i Punës.

  Pastaj, Shërbimi i Punës do të vlerësojë përshtatshmërinë tuaj për shërbimin tonë Rusta dhe Matcha, dhe kur vendimi të jetë marrë, është në dorën tuaj të zgjidhni partnerin që besoni se mund t’ju ndihmojë më së miri të realizoni ambiciet tuaja.

  Jobbpunkten paraqet një grup të dedikuar të trajnuesve profesionistë që janë të pasionuar për t’ju udhëzuar nëpërmjet sfidave të tregut të punës.

  Përkushtimi ynë përfshin gjithë spektrin e jetës së punës, ku ne jo vetëm ju ndihmojmë të gjeni punën e ëndrrave tuaja, por gjithashtu mbështesim punëdhënësit në lidhjen me personelin kompetent.

  Grupi ynë i zgjedhur me kujdes i trajnuesve fokusohet në situatën tuaj unike, duke përshtatur mbështetjen për nevojat tuaja dhe punuar intensivisht për të maksimizuar qëllimet tuaja profesionale.

  Jobbpunkten shkon përtej tradicionalit. Ne ofrojmë udhëzim personal nga profesionistë të përvojës dhe planifikim strategjik me ju për të hartuar rrugën drejt qëllimit tuaj, qofshin karriera e përfituar ose studimet e mëtejshme.

  Bashkë me trajnerin tuaj personal, do të zhvilloni udhëtimin tuaj individual dhe unik drejt punës ose arsimit.

  Rrjeti ynë shtrihet gjatë dhe gjerë nëpër industri të ndryshme. Kompanitë vijnë te ne për të gjetur fuqinë punëtore të të ardhmes, dhe ne vazhdimisht ndërtojmë në rrjetin tonë korporativ për të ofruar për ju mundësi ekskluzive.

  Ne besojmë se çdo individ është unik dhe punojmë për të ofruar pozicione që jo vetëm përputhen me aftësitë tuaja, por edhe pasionin tuaj.

  Që nga fillimi ynë në vitin 2016, Jobbpunkten ka qenë një partner i besueshëm për ata që kërkojnë sfida të reja në tregun e punës.

  Ne kuptojmë se çdo individ ka një udhëtim unik, dhe jemi gati të jemi kompasi juaj i besueshëm drejt suksesit profesional.

  Mundësitë më të mira të punës janë te Jobbpunkten!

 • Yeni işiniz için Jobbpunkten ile ilk adımınızı bugün atın.

  Jobbpunkten’a hoş geldiniz, başarılı bir kariyere sizi yönlendiren güç. İş gücü piyasasına giden yolun karmaşık bir yolculuk olabileceğini anlıyoruz ve hedeflerinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz desteği ve rehberliği size sunmak için buradayız.

  Jobbpunkten’a katılmak için önce İş ve Eğitim Kurumuna kayıtlı olmanız gerekir. İş ve Eğitim Kurumu daha sonra Rusta och Matcha hizmetimize uygunluğunuzu değerlendirir ve karar verildiğinde, hedeflerinizi gerçekleştirmenize en iyi şekilde yardımcı olabilecek ortağı seçmek size düşer.

  Jobbpunkten, iş gücü piyasasının zorluklarıyla sizi yönlendirmek için yanıp tutuşan profesyonel bir danışman grubunu temsil ediyor. Bağlılığımız iş yaşamının tüm yelpazesine yayılıyor, sadece hayalinizdeki işi bulmanıza yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda işverenlerin nitelikli personelle bağlantı kurmalarına da destek oluyoruz.

  Özenle seçilmiş danışman grubumuz, özgün durumunuza odaklanır, ihtiyaçlarınıza göre destek sağlar ve profesyonel hedefinizi maksimuma çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışır. Jobbpunkten, gelenekselin ötesine geçer. Deneyimli meslektaşlarımızdan kişisel rehberlik ve stratejik planlama sunuyoruz ve hedefinize giden yolu haritalandırmak için sizinle birlikte çalışıyoruz, o bir kârlı kariyer veya devam eden eğitim olabilir. Kişisel danışmanınızla birlikte, iş veya eğitim yolculuğunuzun bireysel ve benzersiz bir şekilde çizilmesine yardımcı olursunuz.

  Ağımız, çeşitli sektörlere uzanıyor. Şirketler geleceğin çalışanlarını bulmak için bize başvuruyor ve size özel fırsatlar sunabilmek için iş ağımızı her gün güçlendiriyoruz. Her bireyin eşsiz olduğuna inanıyoruz ve sadece becerilerinize değil, aynı zamanda tutkunuza da uygun pozisyonlar sunmak için çaba sarf ediyoruz.

  2016’dan bu yana Jobbpunkten, iş gücü piyasasında yeni zorluklar arayanlar için güvenilir bir ortak olmuştur. Her bireyin eşsiz bir yolculuğu olduğunu anlıyoruz ve sizin için profesyonel başarınızın güvenilir pusulanız olmaya hazırız.

  En iyi iş fırsatları Jobbpunkten’de bulunur!

 • اولین قدم خود را به سوی شغل جدیدتان با ما بگذارید خوش آمدید

   ما می‌دانیم که راه به بازار کار ممکن است سفری پیچیده باشد و ما اینجا هستیم تا شما را با پشتیبانی و راهنمایی که نیاز دارید برای رسیدن به اهدافتان کمک کنیم.

  برای پیوستن به ما ابتدا باید در دفتر کار ثبت‌نام کنید.

  سپس دفتر کار شما را برای شرکت در برنامه‌ی ما ارزیابی می‌کند و وقتی تصمیم گرفته شود، بر عهده‌ی شما خواهد بود که شریکی را انتخاب کنید که فکر می‌کنید بتواند بهترین کمک را به شما برای دستیابی به آرزوهایتان بکند.

  شرکت ما نماینده‌ای از یک گروه اختصاصی از مربیان حرفه‌ای است که به هدایت شما در مقابل چالش‌های بازار کار می‌پردازند.

  تعهد ما از سراسر طیف زندگی شغلی است، جایی که ما نه تنها به شما در پیدا کردن شغل رویایی کمک می‌کنیم بلکه همچنین کمک می‌کنیم تا کارفرمایان با نیروی کار ماهر ارتباط برقرار کنند.

  گروه انتخاب‌شده مربیان ما بر روی وضعیت منحصر به فرد شما تمرکز دارند، پشتیبانی را براساس نیازهای شما سفارشی می‌کنند و برای بیشینه‌سازی هدف حرفه‌ای شما به صورت فشرده کار می‌کنند.

  شرکت ما فراتر از معمول می‌رود، ما هدایت شخصی از افراد با تجربه و برنامه‌ریزی استراتژیک همراه با شما را برای رسم مسیر به هدف شما، به عنوان یک مسیر شغلی پربار یا ادامه تحصیلات، ارائه می‌دهیم.

  به همراه مربی شخصی خود، شما مسیر خود را به شغل یا آموزش انفرادی و منحصر به فرد خود را تدوین می‌کنید.

  شبکه‌ی ما بسیار گسترده و گسترده است و در صنایع مختلف فعالیت می‌کند. شرکت‌ها به ما مراجعه می‌کنند تا نیروی کار آینده را پیدا کنند و ما روزانه به شبکه شرکتی خود افزوده می‌شویم تا فرصت‌های انحصاری برای شما ارائه دهیم.

  ما به این باوریم که هر فرد منحصر به فرد است و سعی داریم به شما موقعیت‌هایی را ارائه دهیم که نه تنها با مهارت‌های شما مطابقت داشته باشند بلکه با شور و شوق شما هم خودمان را به آن متصل کنیم.

  از زمان شروع فعالیت ما در سال 2016، کسب و کار ما شریک قابل اعتمادی برای کسانی بوده است که به دنبال چالش‌های جدید در بازار کار بوده‌اند.

  ما می‌دانیم که هر فرد یک سفر منحصر به فرد دارد و ما آماده هستیم تا قطب معتمد شما در موفقیت حرفه‌ای باشیم.

  بهترین فرصت‌های شغلی با ماست!

 • خاوەن چەپکەی یەکەمت بە هاوڕێکانمان لە ئێستادا

  بکە بەخوش ئامێنیتان

  ئێمە فەهم دەکەین کە رێگای بازاری کار بتوانێت سەفرێکی کەمپلەکس بێت، و ئێمە لێرە بۆ بەردەستکردنی پشتگیری و ڕەچووندنی کە پێویستتان بۆ دابەزاندنی ئامانجەکانتان کەرەوە.

  بۆ پێویستی لەکاتی تەمەنداستکردن بە ما، چەندینی لە بنکەی کار بێتەوە.

  بەناوبانی بەنکەی کار پێڕاوی بەرنامەکەی ئامادەکراویەکانت بکەن و کاتێک ئەو کرد، بۆ بە دوایدا دەنگێت لە دەستیانەیتان بۆ دیارکردنی کێشەی کە تۆ بە شێوەیەکی باشتر بەردەست بکات بۆ پێشکەشکردنی ئامانجەکانیتان.

  کۆمپانیای ما وەکو گرووپێکی پیشه‌وازانی پرۆفیسیۆنالێکی بەرز ئامادەیان کە بە ژووری ئەو چاڵاکیانەی کە دیاربەکەین بۆ ڕاهێنانیتان لە چالاکیەکانی بازاری کار.

  وەکووە تەندروستیمان ئەم خزمەتیانە دەواورد دوازدەی بۆ هەموو خۆیاندا، کاتێک بە دووشیان بۆ دۆزینەوەی شۆچکەی شغلەکانتانی دواخ.

  گرووپی پێویستکراوی ئامادەکراویمان لەسەر شۆچکەی تایبەتییەکانی توانای تو بە زیاترین داواکارییەکانتان کاردەکات.

  کۆمپانیای ما وەکووە لەگەڵ هەندەستێکی گەرمی و خۆشپێکاری بەرەوپێشی دەکات. ئەمرۆ مە کە ڕێنمایی شخصی لە پێشگیریکراوەکانی ئەکسپێرتەکانی تایبەت و بابەتی هەڵبژاردنی وەکوو ئەوە دابنێیم بۆ رێگەیاندنی چۆنیەتی دانانی ئامانجەیەکانتان، کەسێک بیلی، کاری زانیاریی یان خوێندن دوای بکات.

  بەهاوکارییەکانی خوداوەروانی یاریانی کە خۆیان بەردەوامی بەکارهێنین، ئەمەش کاردەکات بۆ دیارکردنی رێکخراوی کاری کەیانی خۆیان لە بازاری کار.

  پەیوەندیەکانمان گستراوە و دۆزراوە لەناونی شارستانەکانی دیاریکراو. کۆمپانیاکان بۆمان مراجعەیەکانی گشتی ببینن و ئەمە کەسانیان بۆشیاکان ببینن. ئەمەیان ڕووز بە رووز دەکات بۆ بەڵگەنامەدانی شبکەی کۆمپانیایەکەمان بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی خاصەکانتان.

  ئێمە بە سەرچاوەی ئەوە باور دارین کە هەر نەوەکەیەک تایبەتە. وەکوو ئەوە ماوەیەکی زیاتری بۆ هەر کارێکی نیە و هەوڵەیەکانی ما بۆ پێشکردنی پوزیسیۆنەکانی کەسانی نەواندراوە هەروەها بە دیوارەکانیان هەم بە هۆی پاشگەزبونی پشتکارییەکانیشان.

  لەدایکبوونی ئەمەنیتا لەسەر ئاگری دا هاوڕان ئەمەیە.

 • لطفاً امروز همراه ما قدم اول خود را به سوی شغل جدیدتان بردارید

  ما می‌دانیم که راه به بازار کار یک سفر پیچیده است، و ما اینجا هستیم تا به شما پشتیبانی و راهنمایی لازم برای رسیدن به اهدافتان را ارائه دهیم. 

  برای پیوستن به ما، ابتدا باید در سازمان کار ثبت‌نام کنید.

  سازمان کار سپس میزان توانایی شما را برای شرکت در برنامه‌های ما ارزیابی می‌کند، و وقتی تصمیم گرفته شد، بر عهده شماست که یکی از شرکای ما را انتخاب کنید که فکر می‌کنید بهترین کمک را به شما می‌کند تا به آرزوهایتان برسید. 

  شرکت ما تشکیل شده است از یک گروه از مربیان حرفه‌ای که عاشق هدایت شما در مسیر چالش‌های بازار کار هستند.

  تعهد ما به سراسر زمینه‌ی کاری گسترده است، جایی که ما نه تنها به شما در پیدا کردن شغل رویایی‌تان کمک می‌کنیم بلکه همچنین کارفرمایان را در ارتباط با نیروهای ماهر کمک می‌کنیم. 

  گروه انتخاب شده از مربیان ما تمرکز خاصی به وضعیت شما دارند، و پشتیبانی‌تان را بر اساس نیازهای شما طراحی می‌کنند و برای بیشینه‌کردن اهداف شغلی‌تان، به شدت کار می‌کنند.

  ما به شما راهنمایی‌های شخصی از افراد با تجربه و برنامه‌ریزی استراتژیک را ارائه می‌دهیم تا مسیر زندگی حرفه‌ای‌تان را به آرزوهایتان، ساخته یا تحلیل کنیم.

  با مربی شخصی خود مسیر شخصی و منحصر به فردتان را به سمت کار یا تحصیل طراحی می‌کنید. 

  شبکه ما در زمینه‌های مختلف صنعتی گسترده است.

  شرکت‌ها به ما مراجعه می‌کنند تا نیروی کار آینده خود را پیدا کنند و هر روز به شبکه شرکت‌های ما افزوده می‌شود تا فرصت‌های منحصر به فردی را برای شما ارائه دهیم. 

  ما به این باوریم که هر فرد منحصر به فرد است و ما سعی می‌کنیم تا به شما فرصت‌هایی را ارائه دهیم که هم به مهارت‌ها و هم به علاقه شما مطابقت داشته باشند.

  از سال ۲۰۱۶، ما یک شریک قابل اعتماد برای افرادی بوده‌ایم که به دنبال چالش‌های جدید در بازار کار بوده‌اند.

  ما می‌دانیم که هر فرد یک سفر منحصر به فرد دارد و ما آماده هستیم تا راهنمایی‌هایی که به شما نیاز دارید را ارائه دهیم. 

 • Prenez votre premier pas vers votre nouvel emploi avec Jobbpunkten aujourd’hui.

  Bienvenue chez Jobbpunkten, la force qui vous guide vers une carrière réussie.

  Nous comprenons que le chemin vers le marché du travail peut être un voyage complexe, et nous sommes là pour vous offrir le soutien et l’orientation dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.

  Pour rejoindre Jobbpunkten, vous devez d’abord être inscrit au Service de l’emploi.

  Le Service de l’emploi évaluera ensuite votre adéquation à notre service Rusta och Matcha, et lorsque la décision sera prise, il vous appartiendra de choisir le partenaire que vous pensez pouvoir le mieux vous aider à réaliser vos ambitions.

  Jobbpunkten représente un groupe dédié de coachs professionnels passionnés par vous guider à travers les défis du marché du travail.

  Notre engagement couvre tout le spectre de la vie professionnelle, où nous ne vous aidons pas seulement à trouver l’emploi de vos rêves, mais soutenons également les employeurs pour se connecter avec du personnel compétent.

  Notre groupe sélectionné de coachs se concentre sur votre situation unique, en adaptant le soutien à vos besoins et en travaillant intensément pour maximiser vos objectifs professionnels.

  Jobbpunkten va au-delà du traditionnel. Nous offrons un accompagnement personnalisé de professionnels expérimentés et une planification stratégique avec vous pour tracer la voie vers votre objectif, que ce soit une carrière enrichissante ou des études continues.

  Avec votre coach personnel, vous développerez votre parcours individuel et unique vers l’emploi ou l’éducation.

  Notre réseau s’étend largement à travers différents secteurs. Les entreprises se tournent vers nous pour trouver la main-d’œuvre de demain, et nous renforçons chaque jour notre réseau d’entreprise pour vous offrir des opportunités exclusives.

  Nous croyons que chaque individu est unique et nous nous efforçons de vous offrir des postes qui correspondent non seulement à vos compétences, mais aussi à votre passion.

  Depuis notre création en 2016, Jobbpunkten a été un partenaire fiable pour ceux qui recherchent de nouveaux défis sur le marché du travail.

  Nous comprenons que chaque individu a un parcours unique, et nous sommes prêts à être votre boussole fiable vers le succès professionnel.

  Les meilleures opportunités d’emploi se trouvent chez Jobbpunkten!

 • Сделайте первый шаг к вашей новой работе с Jobbpunkten сегодня.

  Добро пожаловать в Jobbpunkten, сила, которая направляет вас к успешной карьере.

  Мы понимаем, что путь к рынку труда может быть сложным путешествием, и мы здесь, чтобы предоставить вам поддержку и руководство, необходимые для достижения ваших целей.

  Чтобы присоединиться к Jobbpunkten, вам сначала нужно быть зарегистрированным в Услуге занятости.

  Затем Услуга занятости оценит вашу пригодность для нашей услуги Rusta och Matcha, и когда решение будет принято, вам придется выбрать партнера, который, по вашему мнению, лучше всего сможет помочь вам реализовать ваши амбиции.

  Jobbpunkten представляет собой преданный коллектив профессиональных тренеров, которые горят желанием провести вас через вызовы рынка труда.

  Наше обязательство охватывает все аспекты рабочей жизни, где мы помогаем вам не только найти работу вашей мечты, но также поддерживаем работодателей в поиске компетентного персонала.

  Наш отобранный коллектив тренеров фокусируется на вашей уникальной ситуации, адаптируя поддержку под ваши потребности и усердно работая над максимизацией ваших профессиональных целей.

  Jobbpunkten выходит за рамки традиционного. Мы предлагаем персональное руководство опытных профессионалов и стратегическое планирование вместе с вами, чтобы проложить путь к вашей цели, будь то успешная карьера или продолжение обучения.

  Вместе с вашим личным тренером вы разработаете свой индивидуальный и уникальный путь к работе или образованию.

  Наша сеть охватывает широкий спектр различных отраслей. Компании обращаются к нам, чтобы найти рабочую силу будущего, и мы ежедневно расширяем наш корпоративный ресурс для предоставления вам эксклюзивных возможностей.

  Мы верим, что каждый человек уникален, и стремимся предложить вам позиции, которые соответствуют не только вашим навыкам, но и вашему вдохновению.

  С момента нашего основания в 2016 году Jobbpunkten был надежным партнером для тех, кто ищет новые вызовы на рынке труда.

  Мы понимаем, что каждый человек имеет уникальный путь, и мы готовы быть вашим надежным компасом к профессиональному успеху.

  Лучшие возможности для работы находятся в Jobbpunkten!

5 anledningar till att välja Jobbpunkten

Först Till kvarn för senaste tjänsterna

Vi har etablerat en omfattande företagskontaktsplattform, där företag vänder sig till oss när de aktivt söker kvalificerad personal. Vårt dagliga fokus ligger på att kontinuerligt utvidga och stärka vårt företagsnätverk, skräddarsytt efter våra kandidaters färdigheter, erfarenheter och passion. De flesta av de tillgängliga tjänsterna förblir osynliga för den allmänna platsbanken och andra sökkanaler men står till buds för våra kandidater – genom Jobbpunkten ökar dina möjligheter att personligen möta din framtida arbetsgivare.

Individuellt anpassad karriärtillväxt

På Jobbpunkten är varje steg mot dina mål en gemensam resa. Vi skräddarsyr vår strategi utifrån dina ambitioner, förutsättningar och unika färdigheter. Från din vision till verklighet, är varje aspekt av vår samordning till för att säkerställa din framgångsrika karriärutveckling.

Vi vill hitta det perfekta jobbet eller utbildningen för dig

Jobbpunkten har sedan 2016 engagerat sig i att skapa meningsfulla kopplingar, erbjuda stöd och vägleda arbetssökande in på arbetsmarknadens spelplan. Vi känner på djupet den utmanande känslan av att stå vid sidlinjen och drivs av en passion att vara en aktiv del av att vägleda våra kandidater mot en framgångsrik integration på arbetsmarknaden. För oss är det av yttersta vikt att du når dina mål, vare sig det gäller att säkra en ny anställning eller genomgå en utbildning som öppnar dörrarna till arbetsmarknaden.

Vår branschkunskap, kontaktnät och erfarenhet – Din nyckel till framgång

Jobbpunktens gedigna erfarenhet, specialiserade expertis och ett omfattande nätverk som sträcker sig över flera branscher är nyckeln till din framgång. Vi är inte bara en spelare på marknaden – vi är din personliga vägledare där vi med engagemang och en stark vilja ser till att du når dina mål i arbetslivet.

Vi hjälper dig på ditt språk

På Jobbpunkten talar din personliga handledare flera språk. Vi kan erbjuda språkstöd från olika delar av världen till våra kandidater för att möta allas behov på bästa sätt.

ANMÄL INTRESSE

  Jag godkänner att Jobbpunkten lagrar mina personuppgifter.

  Rusta och Matcha finns på följande orter:

  Värnamo

  • Hattmakaregatan 1
   331 37 Värnamo
  • Mån – Tors 08:00-12:00
   Öppet Hus – Ons 15:00 – 17:00
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072508

  Perstorp

  • Allégatan 4
   284 31 Perstorp
  • Mån 12:30-16:30
   Tis 08:00-12:00
   Ons 12:30-16:30
   Tors 08:00-12:00
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072473

  Malmö (Persborg)

  • Persborgstorget 1
   Malmö
  • Mån 12:30-16:30
   Ons 12:30-16:30
   Tors 08:30-12:30
   Fre 12:30-16:30
  • amela@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072459

  Malmö (Eriksfältsgatan)

  • Eriksfältsgatan 16A
   214 32 Malmö
  • Mån 08:00-12:00
   Ons - Fre 08:00-12:00
   Öppethus: Ons 13:00-16:00
  • amela@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072459

  Malmö (Carl Gustafs väg)

  • Carl Gustafs väg 46
   Malmö
  • Mån-Tors 08:30-12:30
   Öppethus: Tis - 13:00-16:00
  • amela@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072459

  Landskrona

  • Säbygatan 16
   261 32 Landskrona
  • Mån – Tors 08:30-12:30
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072473

  Jönköping

  • Fabriksgatan 6
   553 18 Jönköping
  • Mån-Tors 08:00-12:00
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072509

  Helsingborg

  • Södergatan 39
   252 25 Helsingborg
  • Mån – Fre 08:00-16:00
   Öppet Hus – Ons 10:00 – 12:00
  • taleb@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072473

  Göteborg

  • Herkulesgatan 1V
   417 01 Göteborg
  • Mån – Tor: 08:00-12:00
   Öppet Hus – Ons: 10:00 – 12:00
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072507

  Gislaved

  • Sjukhusgatan 11
   33230 Gislaved
  • Mån – Tis 13:00-17:00
   Tors – Fre 13:00-17:00
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072508

  Eslöv

  • Västergatan 10A
   Eslöv
  • Mån – Tors 10:00-13:00
  • 010-300 2000
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072457

  Åstorp

  • Köpmansgatan 10
   265 34 Åstorp
  • Mån 08:00-12:00
   Tis 12:30-16:30
   Ons 08:00-12:00
   Tors 12:30-16:30
  • 076 162 43 92
  • sandra@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072473

  Ängelholm

  • Storgatan 52
   262 32 Ängelholm
  • Mån – Tors 08:00-12:00
  • 076 040 66 97
  • taleb@jobbpunkten.nu
  • KA nummer: 10072473